Chinh hình, xương khớp

Phòng mạch TS.BS Tăng Hà Nam Anh

Phòng mạch TS.BS Tăng Hà Nam Anh

 

Phòng mạch BS CK 1 Nguyễn Xuân Anh

Phòng mạch BS CK 1 Nguyễn Xuân Anh

   

Phòng mạch BS CK 2 Nguyễn Trọng Anh

Phòng mạch BS CK 2 Nguyễn Trọng Anh

 

Phòng mạch ThS.BS Hồ Hữu Dũng

Phòng mạch ThS.BS Hồ Hữu Dũng

   

Phòng mạch PGS.TS.BS Lê Chí Dũng

Phòng mạch PGS.TS.BS Lê Chí Dũng

   

Phòng mạch ThS.BS Huỳnh Văn Khoa

Phòng mạch ThS.BS Huỳnh Văn Khoa

   

Phòng mạch PGS.TS.BS Lê Anh Thư

Phòng mạch PGS.TS.BS Lê Anh Thư

   

Phòng mạch ThS.BS Tiêu Chí Viễn

Phòng mạch ThS.BS Tiêu Chí Viễn

 

Phòng mạch BS CK 2 Âu Dương Huy

Phòng mạch BS CK 2 Âu Dương Huy

   

Phòng mạch TS.BS Bùi Huy Phụng

Phòng mạch TS.BS Bùi Huy Phụng

   

Phòng mạch TS.BS Lê Văn Thọ

Phòng mạch TS.BS Lê Văn Thọ

 

Phòng mạch TS.BS Cao Thỉ

Phòng mạch TS.BS Cao Thỉ

   

Phòng mạch BS Nguyễn Khắc Quý

Phòng mạch BS Nguyễn Khắc Quý

   

Phòng mạch BS Phạm Quang Tuyến

Phòng mạch BS Phạm Quang Tuyến

 

Phòng mạch TS.BS Nguyễn Đình Phú

Phòng mạch TS.BS Nguyễn Đình Phú

 

Phòng mạch ThS.BS Phạm Quang Vinh

Phòng mạch ThS.BS Phạm Quang Vinh

   

Phòng mạch TS.BS Đại Phi Vân

Phòng mạch TS.BS Đại Phi Vân

 

Phòng mạch PGS.TS.BS Đỗ Phước Hùng

Phòng mạch PGS.TS.BS Đỗ Phước Hùng

   

Phòng mạch TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh

Phòng mạch TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh