Bài viết với thẻ nội dụng: "Amlodipine"

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lisonorm – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lisonorm – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Amlaxopin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Amlaxopin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Ambelin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Ambelin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Twynsta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Twynsta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cozaar XQ – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cozaar XQ – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Dorodipin – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Dorodipin – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Exforge – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Vascam – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Vascam – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Toraass-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Toraass-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Timol Neo – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Timol Neo – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Stamlo Beta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo Beta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Remedipin 5 – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Remedipin 5 – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pyme-AM: Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Pyme-AM: Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Normodipine – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Normodipine – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Monovas – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Monovas – Thuốc điều trị tăng huyết áp