Bài viết với thẻ nội dụng: "Atorvastatin"

Atroact – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Atroact – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Trovem – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Trovem – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Bitorvas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Bitorvas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Pro-Statin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Pro-Statin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Atoris – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Atoris – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Shintovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Shintovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Forvastin – Thuốc điều trị tăng cholesterol huyết

Forvastin – Thuốc điều trị tăng cholesterol huyết

Torvalipin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Torvalipin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Zoamco-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp kèm tăng cholesterol máu

Zoamco-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp kèm tăng cholesterol máu

Zoamco – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Zoamco – Thuốc điều trị tăng cholesterol

TG-TOR: Thuốc điều trị tăng cholesterol

TG-TOR: Thuốc điều trị tăng cholesterol

TCL-R: Thuốc điều trị tăng cholesterol

TCL-R: Thuốc điều trị tăng cholesterol

Tafovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Tafovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Storvas – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Storvas – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Rotacor – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Rotacor – Thuốc điều trị tăng cholesterol

PMS-Atorvastatin: Thuốc điều trị tăng cholesterol

PMS-Atorvastatin: Thuốc điều trị tăng cholesterol

Normostat – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Normostat – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Modlip – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Modlip – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Livastan – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Livastan – Thuốc điều trị tăng cholesterol

Listate – Thuốc điều trị tăng cholesterol