Bài viết với thẻ nội dụng: "benh doi leo"

Bệnh Zona có nguyên nhân là từ Virus

Bệnh Zona

Bệnh zona (Herpes zoster) là nhiễm vi rút da do tái hoạt tính các vi rút  trong cơ thể của bệnh thuỷ đậu mắc từ trước. Dịch tễ học: có[Đọc tiếp…]