Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Mỹ Đức"

2/3 số bệnh viện tư sống thoi thóp

2/3 số bệnh viện tư sống thoi thóp

Cả nước hiện có gần 180 bệnh viện tư nhưng chỉ có 1/3 bệnh viện “sống khỏe”, còn lại hoạt động cầm chừng hoặc đang thoi thóp. Trong khi nhiều bệnh[Đọc tiếp…]