Bài viết với thẻ nội dụng: "kháng sinh"

Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

22/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
Fosfomycin Invagen – Thuốc kháng sinh

Fosfomycin Invagen – Thuốc kháng sinh

22/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
Metiny – Thuốc kháng sinh

Metiny – Thuốc kháng sinh

09/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
pms-Bactamox: Thuốc kháng sinh

pms-Bactamox: Thuốc kháng sinh

25/04/2018 0 bình luận Kháng sinh
Targosid – Thuốc kháng sinh

Targosid – Thuốc kháng sinh

05/03/2018 0 bình luận Kháng sinh
Tarcefoksym – Thuốc kháng sinh

Tarcefoksym – Thuốc kháng sinh

24/02/2018 0 bình luận Kháng sinh
Tarcevis – Thuốc kháng sinh

Tarcevis – Thuốc kháng sinh

23/02/2018 0 bình luận Kháng sinh
Tedavi – Thuốc kháng sinh

Tedavi – Thuốc kháng sinh

13/02/2018 0 bình luận Kháng sinh
Clamodia – Thuốc kháng sinh

Clamodia – Thuốc kháng sinh

20/01/2018 0 bình luận Kháng sinh
Trovan – Thuốc kháng sinh

Trovan – Thuốc kháng sinh

01/01/2018 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

17/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Spardac – Thuốc kháng sinh

Spardac – Thuốc kháng sinh

09/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Vancotex – Thuốc kháng sinh

Vancotex – Thuốc kháng sinh

19/11/2017 0 bình luận Kháng sinh
Pipertex – Thuốc kháng sinh

Pipertex – Thuốc kháng sinh

19/11/2017 0 bình luận Kháng sinh
Amitron – Thuốc kháng sinh

Amitron – Thuốc kháng sinh

29/10/2017 0 bình luận Kháng sinh
Lincocin – Thuốc kháng sinh

Lincocin – Thuốc kháng sinh

02/09/2017 0 bình luận Kháng sinh
Noroxin – Thuốc kháng sinh

Noroxin – Thuốc kháng sinh

01/09/2017 0 bình luận Kháng sinh
Pediamox – Thuốc kháng sinh

Pediamox – Thuốc kháng sinh

18/08/2017 0 bình luận Kháng sinh
Rhinxl-200: Thuốc kháng sinh

Rhinxl-200: Thuốc kháng sinh

13/08/2017 0 bình luận Kháng sinh
Cefixime XL Lab – Thuốc kháng sinh

Cefixime XL Lab – Thuốc kháng sinh

13/08/2017 0 bình luận Kháng sinh