Bài viết với thẻ nội dụng: "Kháng viêm"

Seripase – Thuốc kháng viêm

Seripase – Thuốc kháng viêm

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Domenol – Thuốc kháng viêm

Domenol – Thuốc kháng viêm

Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Gofen 400 – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Gofen 400 – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Goutix – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Goutix – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mildotac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mildotac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Naklofen Duo – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Naklofen Duo – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Prencoid – Thuốc kháng viêm corticoid

Prencoid – Thuốc kháng viêm corticoid

Ibufen D – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ibufen D – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Edevexin – Thuốc dự phòng và điều trị phù nề sau phẫu thuật

Edevexin – Thuốc dự phòng và điều trị phù nề sau phẫu thuật

13/04/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Mecelxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mecelxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloxicam GSK – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloxicam GSK – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mecasel – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mecasel – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Acenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Acenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau