Bài viết với thẻ nội dụng: "Kháng viêm"

Predstad – Thuốc kháng viêm

Predstad – Thuốc kháng viêm

Meloflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mebilax – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mebilax – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hagifen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hagifen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Celosti – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Celosti – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hasadolac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hasadolac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Sovepred – Thuốc kháng viêm

Sovepred – Thuốc kháng viêm

Opetrypsin – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Opetrypsin – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dicloreum Retard – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dicloreum Retard – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Seripase – Thuốc kháng viêm

Seripase – Thuốc kháng viêm

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau