Bài viết với thẻ nội dụng: "Kháng viêm"

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hasadolac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hasadolac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Sovepred – Thuốc kháng viêm

Sovepred – Thuốc kháng viêm

Opetrypsin – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Opetrypsin – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Forect – Thuốc kháng viêm, chống phù nề

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dicloreum Retard – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dicloreum Retard – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Seripase – Thuốc kháng viêm

Seripase – Thuốc kháng viêm

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agietoxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agipiro – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Domenol – Thuốc kháng viêm

Domenol – Thuốc kháng viêm

Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Gofen 400 – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Gofen 400 – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Goutix – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Goutix – Thuốc kháng viêm, giảm đau