Bài viết với thẻ nội dụng: "Tâm thần phân liệt"

Quetiapin Stada – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Quetiapin Stada – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

22/05/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Egolanza – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Egolanza – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

06/05/2018 0 bình luận Các thuốc khác
Abilify – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Abilify – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/11/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Invega – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Invega – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

25/06/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Torolan – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Torolan – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

22/04/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Olmed – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Olmed – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

26/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Zyprexa – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Zyprexa – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

19/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Risdomibe – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Risdomibe – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

18/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Risperidone MKP 2 – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Risperidone MKP 2 – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

09/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Risperstad – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Risperstad – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

23/06/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Zepradon – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Zepradon – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Solian – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Solian – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Seroquel XR – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Seroquel XR – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Seroquel – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Seroquel – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Risperidon 2 – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Risperidon 2 – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác

Rispepia – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Risperdal – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Risperdal – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Rileptid – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Rileptid – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Respidon – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Respidon – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Olangim – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Olangim – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác