Bài viết với thẻ nội dụng: "tăng huyết áp"

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Flodicar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Flodicar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực