Kháng sinh

Acebis – Thuốc kháng sinh

Acebis – Thuốc kháng sinh

08/12/2016 0 bình luận Kháng sinh
SP Merocin – Thuốc kháng sinh

SP Merocin – Thuốc kháng sinh

30/11/2016 0 bình luận Kháng sinh
Shinxetin – Thuốc kháng sinh

Shinxetin – Thuốc kháng sinh

22/11/2016 0 bình luận Kháng sinh
Shinpoong Fugacin – Thuốc kháng sinh

Shinpoong Fugacin – Thuốc kháng sinh

20/11/2016 0 bình luận Kháng sinh
Imipenem Cilastatin Kabi – Thuốc kháng sinh

Imipenem Cilastatin Kabi – Thuốc kháng sinh

11/10/2016 0 bình luận Kháng sinh
Piperacillin/Tazobactam Kabi – Thuốc kháng sinh

Piperacillin/Tazobactam Kabi – Thuốc kháng sinh

03/10/2016 0 bình luận Kháng sinh
Eftimoxin 0.5% – Thuốc điều trị viêm kết mạc

Eftimoxin 0.5% – Thuốc điều trị viêm kết mạc

20/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Vancocin CP – Thuốc kháng sinh

Vancocin CP – Thuốc kháng sinh

19/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Nebcin – Thuốc kháng sinh

Nebcin – Thuốc kháng sinh

18/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Cledomox – Thuốc kháng sinh

Cledomox – Thuốc kháng sinh

16/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Tenafalexin – Thuốc kháng sinh

Tenafalexin – Thuốc kháng sinh

12/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Tenadroxil – Thuốc kháng sinh

Tenadroxil – Thuốc kháng sinh

12/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Tenaclor – Thuốc kháng sinh

Tenaclor – Thuốc kháng sinh

12/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Tohan – Thuốc kháng sinh

Tohan – Thuốc kháng sinh

09/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Tercef – Thuốc kháng sinh

Tercef – Thuốc kháng sinh

06/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Zidimbiotic – Thuốc kháng sinh

Zidimbiotic – Thuốc kháng sinh

04/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Triaxobiotic – Thuốc kháng sinh

Triaxobiotic – Thuốc kháng sinh

04/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Taxibiotic – Thuốc kháng sinh

Taxibiotic – Thuốc kháng sinh

04/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Cefurofast – Thuốc kháng sinh

Cefurofast – Thuốc kháng sinh

04/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Cefuro-B: Thuốc kháng sinh

Cefuro-B: Thuốc kháng sinh

03/09/2016 0 bình luận Kháng sinh