Kháng viêm giảm đau

Bineurox – Thuốc điều trị đau thần kinh

Bineurox – Thuốc điều trị đau thần kinh

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Speenac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Biragan Codein – Thuốc giảm đau

Biragan Codein – Thuốc giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Difelene – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Domenol – Thuốc kháng viêm

Domenol – Thuốc kháng viêm

Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Dorsiflex – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Globital – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Glotasic – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Glotasic – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Gofen 400 – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Gofen 400 – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Goutix – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Goutix – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mildotac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mildotac – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Naklofen Duo – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Naklofen Duo – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Prencoid – Thuốc kháng viêm corticoid

Prencoid – Thuốc kháng viêm corticoid

Sara – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Sara – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Ultra – Thuốc giảm đau

Tatanol Ultra – Thuốc giảm đau

Unironteen – Thuốc điều trị đau thần kinh, động kinh

Unironteen – Thuốc điều trị đau thần kinh, động kinh

Ibufen D – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ibufen D – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mecelxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mecelxib – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloxicam GSK – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloxicam GSK – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Flucoldstad – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Flucoldstad – Thuốc giảm đau, hạ sốt