Tiểu đường – Mỡ máu

Torvazin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Torvazin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Surotadina – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Surotadina – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Delorin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Delorin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rotorlip – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rotorlip – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Vaptor – Thuốc điều trị tăng lipid huyết

Vaptor – Thuốc điều trị tăng lipid huyết

pms-Rosuvastatin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

pms-Rosuvastatin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Ryzodeg FlexTouch – Thuốc điều trị tiểu đường

Hasanbose – Thuốc điều trị tiểu đường

Hasanbose – Thuốc điều trị tiểu đường

DH-Metglu XR: Thuốc điều trị tiểu đường

DH-Metglu XR: Thuốc điều trị tiểu đường

Rotinvast – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rotinvast – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Trajenta Duo – Thuốc điều trị tiểu đường

Trajenta Duo – Thuốc điều trị tiểu đường

Jardiance – Thuốc điều trị tiểu đường

Jardiance – Thuốc điều trị tiểu đường

Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Glufort – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Stadpizide – Thuốc điều trị tiểu đường

Lipirate – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Lipirate – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Rosiglitazone Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Atroact – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Atroact – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Glumin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glumin – Thuốc điều trị tiểu đường

Glucodex – Thuốc điều trị tiểu đường

Glucodex – Thuốc điều trị tiểu đường

Euclamin – Thuốc điều trị tiểu đường

Euclamin – Thuốc điều trị tiểu đường