Tiểu đường – Mỡ máu

Glibenclamide Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Glibenclamide Stada – Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase-Met: Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase-Met: Thuốc điều trị tiểu đường

Galvus – Thuốc điều trị tiểu đường

Galvus – Thuốc điều trị tiểu đường

Panfor SR – Thuốc điều trị tiểu đường

Panfor SR – Thuốc điều trị tiểu đường

Trovem – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Trovem – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Agirovastin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Agirovastin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Simvaget – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Simvaget – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Bitorvas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Bitorvas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Eurepa – Thuốc điều trị tiểu đường

Eurepa – Thuốc điều trị tiểu đường

Ezitoget – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Ezitoget – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Glihexal 3.5 – Thuốc điều trị tiểu đường

Glihexal 3.5 – Thuốc điều trị tiểu đường

Glipiren – Thuốc điều trị tiểu đường

Glipiren – Thuốc điều trị tiểu đường

Metmen – Thuốc điều trị tiểu đường

Metmen – Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase – Thuốc điều trị tiểu đường

Orinase – Thuốc điều trị tiểu đường

Perglim M – Thuốc điều trị tiểu đường

Perglim M – Thuốc điều trị tiểu đường

Piopod – Thuốc điều trị tiểu đường

Piopod – Thuốc điều trị tiểu đường

Pro-Statin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Pro-Statin: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Relinide – Thuốc điều trị tiểu đường

Relinide – Thuốc điều trị tiểu đường

Rosuxl – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Rosuxl – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Magna – Thuốc điều trị tiểu đường

Magna – Thuốc điều trị tiểu đường