Tiểu đường – Mỡ máu

Acabrose 50mg – Thuốc điều trị tiểu đường

Acabrose 50mg – Thuốc điều trị tiểu đường

SP Glimepiride – Thuốc điều trị tiểu đường

SP Glimepiride – Thuốc điều trị tiểu đường

Shintovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Shintovas – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Forvastin – Thuốc điều trị tăng cholesterol huyết

Forvastin – Thuốc điều trị tăng cholesterol huyết

Humalog Mix 50/50 Kwikpen – Thuốc điều trị tiểu đường

Humalog Mix 50/50 Kwikpen – Thuốc điều trị tiểu đường

Humalog Mix 75/25 Kwikpen – Thuốc điều trị tiểu đường

Humalog Mix 75/25 Kwikpen – Thuốc điều trị tiểu đường

Humalog Kwikpen – Thuốc điều trị tiểu đường

Humalog Kwikpen – Thuốc điều trị tiểu đường

Torvalipin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Torvalipin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Luvinsta – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Luvinsta – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Hasanglib 5 – Thuốc điều trị tiểu đường

Hasandia 4 – Thuốc điều trị tiểu đường

Glizasan 80 – Thuốc điều trị tiểu đường

Glizasan 80 – Thuốc điều trị tiểu đường

Avahasan – Thuốc điều trị tiểu đường

Avahasan – Thuốc điều trị tiểu đường

Perosu – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Perosu – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Forxiga – Thuốc điều trị tiểu đường

Forxiga – Thuốc điều trị tiểu đường

Onglyza – Thuốc điều trị tiểu đường

Onglyza – Thuốc điều trị tiểu đường

Komboglyze – Thuốc điều trị tiểu đường

Komboglyze – Thuốc điều trị tiểu đường

Victoza – Thuốc điều trị tiểu đường

Victoza – Thuốc điều trị tiểu đường

NovoRapid FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

NovoRapid FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Mixtard 30 FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường

Mixtard 30 FlexPen – Thuốc điều trị tiểu đường