Tim mạch – Huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Dogrel – Thuốc dự phòng huyết khối

Dogrel – Thuốc dự phòng huyết khối

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Donox – Thuốc dự phòng đau thắt ngực

Donox – Thuốc dự phòng đau thắt ngực

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Flodicar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Flodicar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Furosemide Polpharma – Thuốc điều trị phù

Furosemide Polpharma – Thuốc điều trị phù

Mildocap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Mildocap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pasapil – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pasapil – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lorista – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lorista – Thuốc điều trị tăng huyết áp

0

Sectral – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Sectral – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Lozarsin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Lozarsin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Telroto – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Telroto – Thuốc điều trị tăng huyết áp