Tim mạch – Huyết áp

Corvasal – Thuốc điều trị dự phòng đau thắt ngực

Corvasal – Thuốc điều trị dự phòng đau thắt ngực

Artex – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Artex – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Corpril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Corpril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lenitral – Thuốc dự phòng đau thắt ngực

Lenitral – Thuốc dự phòng đau thắt ngực

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Emlip-5: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Alprostapint – Thuốc điều trị suy tim

Alprostapint – Thuốc điều trị suy tim

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captohasan Comp – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Carwin HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Conpres – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Domecor Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Erilcar – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp