Tim mạch – Huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Perigard-D: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agilosart – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimlisin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

S-Lopilcar: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Bisoplus Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Captarsan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cilzec – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Co-Dovel: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Coryol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Dogrel – Thuốc dự phòng huyết khối

Dogrel – Thuốc dự phòng huyết khối

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Domever – Thuốc điều trị tăng huyết áp, phù

Donox – Thuốc dự phòng đau thắt ngực

Donox – Thuốc dự phòng đau thắt ngực

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Dorotril-H: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Enap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Exforge HCT – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Flodicar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Flodicar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Furosemide Polpharma – Thuốc điều trị phù

Furosemide Polpharma – Thuốc điều trị phù

Mildocap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Mildocap – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pasapil – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pasapil – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp