Tim mạch – Huyết áp

Aceartin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Aceartin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

7

Valsgim – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Valsgim – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Irbera – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Irbera – Thuốc điều trị tăng huyết áp

pms-Irbesartan: Thuốc điều trị tăng huyết áp

pms-Irbesartan: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Ihybes – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Ihybes – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Divales – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Divales – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Lozarsin Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Lozarsin Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Nacardio – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Nacardio – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Nacardio Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Nacardio Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cyplosart Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cyplosart Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cancetil Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cancetil Plus – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Lerdipin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

SP Lerdipin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Mibeplen – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Shinapril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Shinapril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cancetil – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Cancetil – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lisonorm – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lisonorm – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Imidagi – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Imidagi – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pamlonor – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pamlonor – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Tracleer – Thuốc điều trị tăng huyết áp động mạch phổi

Tracleer – Thuốc điều trị tăng huyết áp động mạch phổi

Renapril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Renapril – Thuốc điều trị tăng huyết áp