Bài viết với thẻ nội dụng: "Allergan"

Blephamide – Thuốc nhỏ mắt

Blephamide – Thuốc nhỏ mắt

17/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Tears Plus – Thuốc nhỏ mắt

Tears Plus – Thuốc nhỏ mắt

11/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Refresh Tears Lubricant eye drops – Thuốc nhỏ mắt

Refresh Tears Lubricant eye drops – Thuốc nhỏ mắt

11/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Refresh – Thuốc nhỏ mắt

Refresh – Thuốc nhỏ mắt

11/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Primoptic – Thuốc nhỏ mắt

Primoptic – Thuốc nhỏ mắt

11/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Ocufen – Thuốc nhỏ mắt

Ocufen – Thuốc nhỏ mắt

Genoptic – Thuốc kháng sinh

Genoptic – Thuốc kháng sinh

10/08/2016 0 bình luận Kháng sinh
FML-Neo: Thuốc nhỏ mắt

FML-Neo: Thuốc nhỏ mắt

10/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Restasis – Thuốc nhỏ mắt

Restasis – Thuốc nhỏ mắt

01/08/2016 1 bình luận Các thuốc khác
Relestat – Thuốc nhỏ mắt

Relestat – Thuốc nhỏ mắt

01/08/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Refresh Plus – Thuốc nhỏ mắt

Refresh Plus – Thuốc nhỏ mắt

31/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Poly-Pred: Thuốc nhỏ mắt

Poly-Pred: Thuốc nhỏ mắt

31/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Refresh Liquigel – Thuốc nhỏ mắt

Refresh Liquigel – Thuốc nhỏ mắt

31/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Pred Forte – Thuốc nhỏ mắt

Pred Forte – Thuốc nhỏ mắt

Ozurdex – Thuốc điều trị phù hoàng điểm

Ozurdex – Thuốc điều trị phù hoàng điểm

Celluvisc – Thuốc nhỏ mắt

Celluvisc – Thuốc nhỏ mắt

30/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Ganfort – Thuốc điều trị glaucoma

Ganfort – Thuốc điều trị glaucoma

30/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
FML Liquifilm – Thuốc nhỏ mắt

FML Liquifilm – Thuốc nhỏ mắt

29/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Endura – Thuốc nhỏ mắt

Endura – Thuốc nhỏ mắt

29/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Combigan – Thuốc điều trị glaucoma

Combigan – Thuốc điều trị glaucoma

29/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác