Bài viết với thẻ nội dụng: "giảm đau"

Algotra – Thuốc giảm đau

Algotra – Thuốc giảm đau

OxyNeo – Thuốc giảm đau

OxyNeo – Thuốc giảm đau

Lignopad – Thuốc giảm đau

Lignopad – Thuốc giảm đau

Oxycontin – Thuốc giảm đau

Oxycontin – Thuốc giảm đau

Norspan – Thuốc giảm đau

Norspan – Thuốc giảm đau

Meloflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mebilax – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Mebilax – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hagifen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Hagifen – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Celosti – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Celosti – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tobitil – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid LP – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Profenid – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Aspirine pH8 – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Aspirine pH8 – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Afloxan – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Colocol Suppo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Suppo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Naprex – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Naprex – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Extra – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Colocol Extra – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dolcetin – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dolcetin – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Paracetamol-bivid: Thuốc giảm đau, hạ sốt

Paracetamol-bivid: Thuốc giảm đau, hạ sốt

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Ciaflam – Thuốc kháng viêm, giảm đau